WWW.PIANINO.XMC.PL

Budowa Instrukcja Opis Schematu Strojenie Instrumentu Ogłoszenia Teoria TBF Kalisz

🎹 Teoria Muzyki Nauka

Teoria oraz Podstawy Wiedzy o Muzyce

Gamy ♫ – W teorii muzycznej obowiązują prawa harmonii któe polegają na stosowaniu gamy durowej i zazwyczaj trzech gam molowych. Gamy muzyczne mogą zaczynać przyjmujądźwięk od któego się zaczynają. Zakres tych dźwięków obejmuję wszystkie oktawy. W jednej oktawie jest to siedem różnych dźwięków zwanych stopniami gamy.
Gama durowa ♫ – inaczej nazywana majorową. Dźwięki tej gamy są na ogół oddalone o cały ton, tylko między trzecim i czwartym oraz siódmym i ósmym stopniem występują półtony. Elementarną gamą durową jest gama C-dur. W jej skład wchodzą dźwięki: c,d,e,f,g,a,h,c (półtony pomiędzy e i f, oraz h i c).
Gama molowa ♫ – zwana minorową, ma jeden półton między drugim i trzecim muzycznym dźwiękiem. Położenie drugiego jest różne – są trzy rodzaje gam molowych. Elementarna tonacja molowa to a-moll:

naturalna: a,h,c,d,e,f,g,a (półtony pomiędzy h i c, oraz e i f)
harmoniczna: a,h,c,d,e,f,gis,a (półtony pomiędzy h i c,e i f, oraz gis i a)
melodyczna: a,h,c,d,e,fis,gis,a (grana w górę); a,g,f,e,d,c,h,a (grana w dół)

– Gamy rozbieżne – polegają one na zmianie kierunku na przeciwległy tak, że lewa ręka w centralnej części gamy biegnie ku niskim dźwiekom a prawa ku wysokim… po osiągnięciu szczytu ręce wracają do pierowtnej postawy i gama jest kontynuowana.
– Pasażem nazywamy występujące po sobie: pierwszy, trzeci i piąty dźwięk gamy durowej lub molowej
– Gama chromatyczna jest to gama, której dźwięki oddalone są od siebie o półton (dwanaście dźwięków w jednej oktawie).

Muzyczne Interwały

W sztuce muzycznej interwały to odległości między dwoma dźwiękami, czyli różnica ich wzajemnej wysokości (tj. iloraz częstotliwości). Poszczególne interwały mają swoje wyznaczone nazwy. Oto 12 najmniejszych (Przyjmuje się, że wszystkie interwały jako niższy dźwięk mają podstawę c, wszystkie interwały mogą rozpoczynać się od dowolnego dźwięku można też stosować przewroty.

Dźwięki :: Przypisany Interwał
c :: c – pryma
c :: cis – sekunda mała
c :: d – sekunda wielka
c :: dis – tercja mała
c :: e – tercja wielka
c :: f – kwarta
c :: fis – tryton
c :: g – kwinta
c :: gis – seksta mała
c :: a – seksta wielka
c :: b – septyma mała
c :: h – septyma wielka
c :: c1 – oktawa
c :: 13 lub 14 półtonów – nona
c :: 15 lub 16 półtonów – decyma
c :: 17 półtonów – undecyma
c :: 18 półtonów – oktawa i tryton
c :: 19 półtonów – duodecyma
c :: 20 lub 21 półtonów – tercdecyma
c :: 22 lub 23 półtony – kwartdecyma
c :: 24 półtony – kwintdecyma